XU XU FANG
New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu.

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu.

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Directed by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Directed by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Directed by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Directed by Reuben Wu. 

Upcoming Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown, video preview. Directed by Reuben Wu

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu. 

New Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. Shot by Reuben Wu. 

Friend to the Unknown video shoot with Reuben Wu. 

Friend to the Unknown video shoot with Reuben Wu. 

Shooting the new Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown, at Big Rock in California. 

Shooting the new Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown, at Big Rock in California. 

Photographer and Ladytron man, Reuben Wu, on set directing the new Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. At Mack Sennett Studios 

Photographer and Ladytron man, Reuben Wu, on set directing the new Xu Xu Fang video, Friend to the Unknown. At Mack Sennett Studios 

Friend to the Unknown

Friend to the Unknown

Noir State Beach Video 

Watch Noir State Beach on Vevo’s Indie Wednesday Playlist